Over Betula

De naam Betula pubescens

Betula pubescens betekent in het Nederlands een zachte berk. Het is een fiere boom die een krachtige en snelle groei weet te combineren met de tederheid van haar fluweelzachte jonge twijgen en bladeren. De boom weet zich met goed gevolg staande te houden op extreme groeiplaatsen zoals zure hoogvenen, natte uiterwaarden en winderige duinvalleien. Deze unieke boom is in staat om zowel in een volgroeid bos als op een kale vlakte zichzelf te handhaven. Haar witte bast is een voorbode voor de bijzonderheid van deze boom: haar vele unieke combinaties van eigenschappen. Omdat deze eigenschappen ook naar voren komen in onze studentenvereniging is gekozen voor de eervolle naam Betula pubescens.

Geschiedenis

Oprichting

Arnhem, 22 november 1972 om 11:11 uur. Na een lange periode van vergaderen en bijeenkomsten van gereformeerde studenten, hoofdzakelijk studerend aan het CALO (Christelijke Academie Lichamelijk Opvoeding) te Arnhem en aan de HBCS (Hogere Bosbouw en Cultuurtechnische School) te Velp, breekt het moment aan dat GHBOV Betula pubescens wordt opgericht.

Nu opvallend, en tegelijkertijd kenmerkend voor die tijd, is dat het idee voor de oprichting van een studentenvereniging afkomstig is van de kerkenraad van de gereformeerd vrijgemaakte kerk in Arnhem. Iets dat in de verzuilde maatschappij van weleer veel vaker voorkwam.

Na de oprichting volgt een periode waarin Betula pubescens langzaam en gestaag werkt aan haar naamsbekendheid. Als eerste verschijnt in het ND (Nederlands Dagblad) een advertentie waarin de geboorte van ‘Betula pubescens’ wordt aangekondigd en al haar 11 leden worden vermeld.

Na deze daad breekt weer een periode aan van veel vergaderen, want een studentenvereniging heeft statuten, oorkonden en een huishoudelijk reglement nodig en zo krijgt Betula pubescens steeds meer gestalte. Contacten worden gelegd via vaak nog persoonlijke banden met andere studentenverenigingen door het hele land. En nieuwe leden worden geprikkeld door advertenties in kerkbladen en in het ND.

Ontwikkeling

In de beginfase is het een vereniging in naam, maar niet in activiteit. Dit is voornamelijk te wijten aan het feit dat veel leden van Betula pubescens daarnaast ook lid zijn van andere studentenverenigingen, die zijn gebonden aan de afzonderlijk opleidingen.

Deze uitersten doen de vereniging geen goed. Door de tegenstellingen tussen de bosbouwers en de CALO-ers is er veel onenigheid binnen de studentenvereniging tussen deze ‘groepen’. Binnen Betula pubescens worden er pogingen ondernomen om deze tegenstellingen en uitersten bij elkaar te brengen. De historie leert ons echter dat deze pogingen, hoe lovenswaardig ook, buitengewoon moeizaam verliepen. Dit is misschien ook wel te wijten aan het feit dat het eerste initiatief bij de kerkenraad vandaan kwam.

Na enkele jaren wordt er meer leven in de vereniging geblazen door het houden van Openbare Vergaderingen en activiteiten ter ontspanning. Ook wordt er voor het eerst een voorlopig bestuur aangesteld.

De vereniging is ondertussen hard bezig met haar grondslag en doel. Een klein detail daarbij is deze: de eerste openbare vergaderingen gaan over “de vorming van Gereformeerde jongeren door opvoeding en onderwijs”.

De vereniging wordt steeds actiever, dit is ook te merken aan de amicale banden die worden aangehaald. Betula pubescens heeft in de jaren ’80 het eerste amicale weekend georganiseerd. Deze vond plaats in de kasten (huizen) van Betulanen. Deze toenemende activiteit en verenigingscultuur doen Betula pubescens goed en de verschillen verdwijnen naar de achtergrond en men voelt zich steeds meer verbonden met elkaar in het gezamenlijke doel wat de vereniging nastreeft.

Als in 2003 het HBOLOOG, een Landelijk Overkoepelend Orgaan van Gereformeerde HBO-verenigingen wordt opgericht, is Betula pubescens één der meest studentikoze lidverenigingen. Studentikoos door middel van al haar, ondertussen gevormde tradities, gebruiken en de verschillende commissies die bijdragen aan de activiteit in de vereniging. Betula pubescens is binnen het HBOLOOG kenmerkend door haar diversiteit, eigenzinnigheid en saamhorigheid.

Recent verleden

Vanaf 2001 is Betula pubescens bezig geweest met discussieavonden over de vraag of zij als vereniging open zouden willen gaan voor christenen uit andere kerken of geloofsstromingen. Al deze discussieavonden hebben ertoe geleid dat unaniem besloten is om de vereniging open te stellen voor een ieder die de grondslag en intentieverklaring van de vereniging kan onderschrijven.

Deze grondslag is veranderd van de drie formulieren van enigheid naar de geloofsbelijdenis van Nicea, omdat deze geloofsbelijdenis een algemene basis beschrijft van het christelijke geloof, waar een ieder die Christus belijdt zich in zal kunnen vinden. Hierdoor is het mogelijk dat meerdere geloofsstromingen binnen het christelijke geloof mee kunnen genieten van de unieke, opbouwende sfeer die Betula pubescens rijk is.

Heden

Betula pubescens is nu nog steeds een actieve en gezellige studentenvereniging. De vereniging telt nu meer dan twintig leden die allemaal in Arnhem en Velp wonen en daar in de buurt een mbo-, hbo- of wo-opleiding volgen.

Het feit dat we één van de kleinere studentenverenigingen zijn betekent dat we elkaar allemaal goed kennen, elkaar vaak zien en spreken tijdens soos, feestjes, Bijbelstudie of gewoon… zomaar. Buiten alle gezelligheid, activiteiten en soosen houden wij ons ook bezig met serieuzere zaken zoals Bijbelstudies. Dit, omdat Betula pubescens een christelijke vereniging is die uitgaat van Gods Woord.

Als leden helpen wij elkaar met studie, geloof, vriendschappen en veel andere dingen. Daarnaast zijn wij altijd in voor goede en/of gezellige gesprekken.

Social media

Betula op Instagram

Betula op Facebook